logotrclubl.gif (1676 bytes) Triumph TR Club Sweden Roterande Triumph-märke

 

STADGAR FÖR TRIUMPH TR CLUB SWEDEN    Fastställda på ordinarie årsmötet 2004-07-24.

§ 1.    Firma och teckningsrätt.

1.1        Klubbens namn är ”TRIUMPH TR CLUB SWEDEN”.

1.2        Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 2.   Klubbens syfte

2.1        Att främja och utvidga intresset för samtliga modeller av TR-bilar

2.2        Att förse medlemmarna med information, råd och hjälp rörande deras renoverande och utnyttjande av sina bilar.

2.3        Att arrangera olika former av klubbmöten.

§ 3.   Styrelse och revisorer.

3.1     Styrelsen skall minst bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en ledamot. Minst en suppleant bör väljas. Utöver detta kan ytterligare ledamöter och/eller suppleanter inväljas. Antalet ledamöter/suppleanter skall vara minst fem och högst tolv personer.

3.2     Samtliga styrelsemedlemmar väljs på två år. Ordförande, kassör samt en ledamot väljs ena året. vice ordförande, sekreterare samt suppleant väljs nästa år. Om ytterligare ledamöter/suppleanter inväljes, väljes dessa också så att ca halva styrelsen väljes vart annat år.

3.3     Styrelsen kan bland klubbens medlemmar utse funktionär för särskilda uppdrag.

3.4     Styrelsemöte sammankallas av ordförande eller sekreterare.

3.5    Styrelse är beslutsmässig när minst två tredjedelar av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst   .

3.6    Föreslagen styrelsemedlem eller suppleant skall vara personligen närvarande vid valet, om inte särskilda skäl föreligger.

3.7    För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper skall finnas två revisorer av vilka minst en skall var medlem i klubben.

§ 4.   Medlemskap.

4.1        Medlemskap kan beviljas person som har intresse eller äger TR-bil. Ansökan om medlemskap tillställes styrelsen.

4.2        Medlemskap kan också beviljas familjemedlem till annan medlem med samma bostadsadress. Familjemedlemmen betalar reducerad årsavgift och har ingen rösträtt och får heller inte del av tidningen eller övrigt utskick från klubben.

4.3        Alla medlemmar förbinder sig vid inträdet i TRIUMPH TR CLUB SWEDEN att följa dess stadgar samt i övrigt god sed.

4.4        Medlem skall vid inträde i klubben erhålla ett exemplar av stadgarna.

4.5        Hedersmedlemskap utdelas i förekommande fall av styrelsen till medlem som på förtjänstfullt verkat för TRIUMPH TR CLUB SWEDEN. Sådan medlem är befriad från årsavgift.

4.6        Uteslutande av medlem kan beslutas av styrelse med två tredjedels majoritet.

4.7        Medlem som ej betalar stipulerad medlemsavgift inom angiven tid utesluts automatiskt ur klubben.

4.8        Vid utträde ur klubben återbetalas ej årsavgiften eller delar därav.

§ 5.    Verksamhetsår.

5.1        Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 6.    Årsmöte

6.1        Årsmöte skall avhållas senast under augusti månad året efter verksamhetsåret.

6.2        Kallelse till årsmöte skall senast tre veckor innan genom tidningen eller separat utsänd kallelse.

6.3        Varje medlem, dock ej medlem med familjemedlemskap, äger rätt att använda en röst vid omröstning. Röstning genom fullmakt får ske. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

6.4        Årsmöte är alltid beslutsmässigt.

6.5        Följande punkter skall avhandlas på årsmötet:

·               Val av ordförande och sekreterare för mötet

·               Val av rösträknare och två justeringsmän.

·               Årsmötets stadgeenliga utlysande.

·               Godkännande av föreslagen dagordning.

·               Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning.     

·               Föredragning av revisorernas berättelse.

·               Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

·               Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

·               Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår.

·               Val av två revisorer.

·               Val av valberedning.

·               Fastställande av medlems- och registreringsavgifter.

·               Den planerade verksamheten

·               Övriga frågor.

6.6        Motioner till årsmötet skall vara ordförande eller sekreterare tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, så att de kan sändas ut med kallelse. Årsmötet beslutar endast kring inkomna motioner. För sent inkomna motioner behandlas under ”Övriga frågor” och hänskjutes till styrelsen.

§ 7.    Extra årsmöte.

 7.1        Extra årsmöte kan utlysas av styrelse eller om minst två tredjedelar av medlemmarna så önskar.

7.2        Kallelse till extra årsmöte skall ske senast två veckor före mötesdagen.

7.3        Kallelse skall innehålla de punkter som skall behandlas på det extra årsmötet.

§ 8.    Stadgeändring.

8.1        Stadgeändring kan endast ske på årsmöte. Beslut om stadgeändring måste ske med två tredjedels majoritet.

8.2        Stadgeändring måste ske på två efter varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, för att vinna laga kraft.

§ 9.    Upplösning av klubben.

9.1        För upplösning av klubben fordras beslut på två efter varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie,

9.2        Beslut om upplösning fattas med två tredjedels majoritet.

9.3        Vid upplösning skall årsmöte besluta om hur klubbens tillgångar skall fördelas.